Miért, ez egy kemény ország?

 blog.hu
Indításként: Ez egy nehéz olvasmány, hiszen ma már kevesen élnek a XX. század egyik nagy gondolkodójának (K.Fr.)olvasói közül. Egyáltalán élnek még olvasók? Bár talán vannak, akik  értik az ironikus-polemikus stílusban fogant sajátos humort.  (D.O.)

Hartland  Százhúsz ország közül GDP-ben a 34., optimizmusban és közérzetben a 117. Lakói az EU-ban a legszkeptikusabbak a rendszerváltással kapcsolatban. Melyik lehet ez a kemény ország?

Egy rejtélyes dokumentum

2011.09.05. 19:25 Holger Hartland
Ma reggel egy dokumentumot kaptam e-mailben. A feladó ismeretlen, de a spamszűrő átengedte. Kinyitottam, és olyasmit találtam, ami - ha igaz - alapjaiban renget meg mindent, amit a magyar politikáról eddig tudni véltünk. Ajánlanám az Alaptörvény Asztalával foglalkozó bloggerek figyelmébe, de szigorúan rétegposzt lesz, mert nem könnyű szöveg. Értékelni csak a tudományos cikkek olvasásában jártasak fogják - persze mivel ez egy rétegblog, itt a helye. A dátumokon ne csodálkozzon senki, ahogy a referenciák és a függelék hiányán se - én is így kaptam a dokumentumot, melyet az alábbiakban minden változtatás nélkül közlök.
*
Az integratív Hartland-hipotézis vizsgálata egy eddig feltáratlan 21. század eleji magyar szövegen
Hannes Hartland
Universitaet Raab-Oedinburg
The Journal of Historical Social Science, Vol. 42 (2111), 5, 412-415.
Dédnagyapám, Dr. Holger Hartland emlékének
A 22. század elejére az Összeomlás előtti szövegek vizsgálata olyan interdiszciplináris tudományággá nőtte ki magát, amely választ ígér a 21. század első felében lezajlott jelentős történelmi és társadalmi átalakulásokkal kapcsolatos kérdéseinkre (ld. Bohrembuck et al, 2102). Sajnos a kutatók munkáját nehezíti, hogy az Összeomlás során a korábbi szövegek nagy része odaveszett: az 1991-2042 között született összes szöveges dokumentumnak optimista becslések szerint is mindössze néhány milliomod része maradt fenn (ld. Ringlespeel és Ohmen, 2099; újabban Zuckerhaube, 2109). Szerencsére a fennmaradt szövegek típusbeli, valamint keletkezésük tér- és időbeli eloszlása arra utal, hogy a pusztulás véletlenszerű volt, vagyis a megmaradtak tekinthetők az összes 1991 és 2042 között létrejött szöveg reprezentatív mintájának (Cortez-Heynemann és Lumpen, 2101), így statisztikai elemzésükből releváns következtetéseket vonhatunk le. Különösen érdekesek az egykori Magyarország területén keletkezett szövegek, mivel ezek alapján fogalmazódott meg az Összeomlás előtti szövegekre vonatkozó két legfontosabb hipotézis. Mindkettőre igaz, hogy csak közvetett bizonyítékaink vannak rájuk, de az Összeomlás előtti időkből fennmaradt anyag töredékes jellege sajnos csak ennyit tesz lehetővé.
Az Összeomlás előtti szövegek értelmezésének eddigi legfontosabb hipotézisei
Az Összeomlás előtti szövegek értelmezésének első jelentős hipotézise a Hartland-hipotézis (Hartland, 2098), mely paradox módon maga is egy Összeomlás előtti szövegleletből, a ritka módon egészben fennmaradt ún. "Hartland blogból" származik. (Megj.: a szerző dédnagyapjának blogja, kritikai kiadását ld. Hartland, 2101.) E hipotézis szerint az értelmes politikai alternatívákból kifogyó társadalom egyfajta "kollektív regresszión" megy keresztül, és az abszurd, néha gyerekes, néha viszont egészen kifinomult és ravasz utalásokkal teli humor segítségével próbál szembenézni az egyébként reménytelen helyzettel. (Ahogy az idézett blogger megfogalmazta, "a baromi abszurd helyzetre az abszurd baromkodás pont megfelelő válasz" - ld. Hartland, 2101, 29.) Ezt a hipotézist nem csupán egyes fennmaradt blogtöredékek (pl. Modorosblog, Hírcsárda) támasztották alá, hanem olyan politikai és publicisztikai megnyilvánulások is, mint például Sz. Péter kormányszóvivő kacagtató nyilatkozatai, D. Tamás országgyűlési képviselő szellemes twitteres mikroposztjai, a "Galamus" nevű sikeres humoristacsoport írásai, Gy. Ferenc korábbi miniszterelnök abszurd blogja vagy éppen a nevezetes Kertész-Bartus-hoax. Ezek - ha rendeltetésüknek megfelelően kifinomult önparódiaként olvassuk őket - éreztetik a 21. század első felében virágzó magyar politikai humor szofisztikáltságát. Kormonowitz és Eisenstadter (2109) szerint a korabeli magyar politikusok és publicisták azért is mentek bele az "abszurd baromkodásba", hogy megelőzzék egy izlandi típusú viccpárt választási győzelmét.
Az Összeomlás előtti szövegekre vonatkozó másik, újabb keletű, rivális elképzelés az ún. kölcsönös beszivárgási- vagy rövidebb nevén ügynökhipotézis (Baffler és Baffler, 2103). Ez ugyan specifikusan csak a magyar - illetve Zatvoracek (2106) szerint a kelet-európai - szövegekre kínál magyarázatot, viszont empirikusan a magyar szövegeket tekintve legalább olyan erősen alátámasztott, mint a Hartland-hipotézis. Mint régóta ismeretes, az 1990-es rendszerváltáskor Magyarországon elmaradt az állambiztonsági szervek múltjának megnyugtató feltárása, melyet nagyrészt éppen az akkori politikai elit akadályozott (Ungvary jr., 2061). Az ügynökhipotézis szerint a különböző pártokba és holdudvarukba beépülő egykori ügynökök és tartótisztek 1990 után ismét nekiláttak, hogy ügynökhálózatot szervezzenek, csak ezúttal a rivális pártokban (Baffler és Baffler, 2103).
Az ügynökök feladata nem csupán a rivális titkainak jelentése volt, hanem kitervelten ostoba és népszerűtlen akciók révén a rivális párt szándékos lejáratása is (De Loose és Bikkfay, 2107). A fennmaradt szövegek elemzése szerint ez a folyamat valamikor 2005-2015 között jutott el csúcspontjára, mikor is a parlamenti pártok kádereinek és a holdudvarukba tartozó publicistáknak és értelmiségieknek a nagy része - óvatos becslések szerint mintegy 90%-a - valamelyik rivális párt ügynöke lehetett. Ügynöki feladatuk ekkor már nem is elsősorban a jelentés volt, hanem az, hogy rossz döntésekkel és arrogáns megnyilvánulásokkal rombolják névleges (tehát nyilvánosan vállalt) pártjuk hitelét, és így segítsék az ellenpártot, amely titokban beszervezte őket. A hipotézis gyengéje, hogy a Magyarországon kívül született szövegekre kevéssé alkalmazható, ami viszont a magyarországi - különösen a 2000-2020 közötti - eredetű szövegeket illeti, ezeket félelmetes, átlagosan 95,4%-os mértékben magyarázza (Baffler et al, 2110). Ez a hipotézis érthetővé teszi, miképpen veszíthette el a Fidesz a 2002-es és a 2006-os országgyűlési választásokat a pártba beépült MSZP-s ügynökök aknamunkája következtében. Megmutatja ugyanakkor azt is, hogy a Fidesznek az MSZP-be beépült ügynökei hogyan kalkuláltak még ennél is messzebb, és a 2005-2006-os ún. "elkúrás", majd az átmeneti választási győzelem után 2010-re hogyan tették végképp tönkre a szocialistákat.
Az integratív Hartland-hipotézis
Az eddigi szakirodalom a fenti két hipotézist magától értetődően úgy tekintette, mint egymást kölcsönösen kizáró alternatívákat (Baffler, 2109; Eisenstadter et al, 2109). Valójában ugyanakkor ezt nem indokolja semmi. Erről szól az általunk javasolt új, a két elméletet egyesítő megközelítés, az integratív Hartland-hipotézis. Eszerint a 21. század első feléből fennmaradt politikai természetű magyar szövegek szerzői egyszerre lehettek a másik politikai oldal beépített ügynökei, s ugyanakkor a kifinomult, abszurd humor mesteri szintű művelői. Egyszerre tehettek eleget a rájuk rótt feladatnak - a látszólag "saját" politikai oldaluk lejáratásának - és annak a belső igényüknek, hogy valamiképpen feldolgozzák az ügynökléttel járó stresszt, feszültséget és belső konfliktusokat. Ez utóbbi célt a humor segítségével érhették el, mintegy kikacsintva az értő olvasóra és az utókorra, s eltávolítva maguktól a beépített ügynök hálátlan szerepét. Ezek a szövegek tehát nem csupán a 21. század első felének magyar politikatörténetéről, hanem igazi emberi drámákról is tanúskodnak.
A hipotézis ellenőrzése egy eddig feltáratlan szövegen
Az integratív Hartland-hipotézist elsőként egy nemrégiben előkerült, eddig elemzetlen szövegen, az ún. Kerényi-levélen vizsgáltuk. A levél szerzője jobboldali értelmiségi, az ellenoldal egyik napilapja által publikált (mintegy "leleplezett") levelében pedig különböző nevetséges ceremóniákra tesz javaslatot, melyek látszólag a Fidesz által elfogadott Alaptörvényt hivatottak ünnepelni és népszerűsíteni, valójában azonban éppen e céllal ellentétes hatást keltenek. (A levél teljes szövegét ld. az 1. függelékben.)
Az elemzés módszertana
Elemzésünkben az Összeomlás előtti szövegek vizsgálatának bevett módszertanát követjük (Bohrembuck et al, 2102; Hartland, 2104; Lumpen és Baffler, 2105). A TextAnal (TM) szövegelemző program (De Huuje, 2099, 2108) segítségével a szövegre mint inputra kiszámítjuk a szerzők lehetséges intencióira vonatkozó ióta-indexeket, melyek a szöveg textuális jellemzőit alapul véve azt mutatják, milyen szándékkal keletkezhetett az adott szöveg. Az ún. Kerényi-levélre vonatkozóan háromszor is kiszámítjuk a fenti mutatókat: először a Hartland-hipotézisnek megfelelő modell, majd az ügynökhipotézis modellje, végül pedig az integratív Hartland-hipotézis modellje szerint. Ezután megvizsgáljuk, a három modell között találunk-e olyat, mely a mutatók szerint szignifikánsan jobban illeszkedik az adatokhoz (magához a szöveghez), mint a másik kettő. (A részletes eljárást ld. a 2. függelékben.)
Eredmények
A Hartland-hipotézis modellje 0,937-es ióta-értéket ad, ami magas ugyan, de alatta marad a szokásosan elvárt 0,95-nek (De Huuje, 2102). Az ügynökhipotézis modelljének megfelelő ióta-index 0,951, ami ugyan a határ fölött van, de nem szignifikánsan magasabb, mint a Hartland-hipotézishez tartozó ióta. Az integratív Hartland-hipotézis esetében a két szövegfunkció (lejáratás és humor) lehetséges interakciójának torzító hatásait kiküszöbölendő az ún. interdependenciális ióta, vagy röviden id-ióta mutatót számoltuk ki, hogy az új hipotézis vizsgálatakor a lehető legóvatosabban járjunk el. Az eredmény így is 0,979, ami szignifikánsan magasabb, mint az első két modell iótája, vagyis az eredményeink az integratív Hartland-hipotézist támasztják alá.
Diszkusszió
A kapott eredményt persze óvatosan kell kezelnünk. Nem is elsősorban azért, mert a szöveg lehet akár hamisítvány is. Ha netán az lenne, az mit sem változtat a lényegen. Akkor ugyan a baloldalra beépült Fidesz-ügynökök hamisításáról lenne szó, de ebben az esetben sem a lejáratás mint cél változik, hanem csak a lejáratás konkrét célpontja: ebben az esetben a hamis levél az állítólagos szerző helyett az azt leközlő médium ellen irányul, humoros jellegéből pedig mit sem veszít. (Az erre vonatkozó utóelemzés ióta-mutatóit ld. a 3. függelékben.) Azt sem gondolhatjuk, hogy a 21. század első felének magyar politikusai egyszerűen ostobák lettek volna - a szövegek ilyen magyarázatához olyan mértékű ostobaságot kellene feltételeznünk róluk, mely teljesen ismeretlen a történelemben. Óvatosnak elsősorban azért kell lennünk, mert a hipotézist még csak ezen az egy szövegen ellenőriztük. Az integratív Hartland-hipotézis extenzívebb vizsgálatához további szövegek elemzésére és további kutatásokra van szükség.
 
19 komment
 
Ajánlott bejegyzések:

A bejegyzés trackback címe:
http://hartland.blog.hu/api/trackback/id/3204728

Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben.


HaKohen 2011.09.05. 20:49:30

Külön gyöngyszem a TextAnal és az Id-ióta, de az egész 5let és a megvalósítása is ragyogó. Hát mit is mondjak kellő irigységgel, mint azt, hogy gratula!


Pásztörperc 2011.09.05. 22:31:16

Bohrembuck et al, mi?? et al. = Treutzigfierzig??? Zseniális, gratula!

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2011.09.05. 23:23:54

@Pásztörperc: Te állítólag tudós vagy. et al = et alii (latin) = és mások Tudományos közleményekben gyakori. Ja, és vigyázz, más posztjaimban a vincenteket is kiparodizáltam, bár téged mondjuk pont nem.


Pásztörperc 2011.09.06. 00:22:53

@Holger Hartland: Pontosan arra bátorkodtam célozni, hogy Bórembukk szerzőtársa Trajcigfircig volt.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2011.09.06. 00:32:40

@Pásztörperc: Akkor "Bohrembuck és Dreissigvierzig" lenne, de az "et al" egyértelműen arra utal, hogy Bohrembucknak több szerzőtársa is volt. Vagyis lesz, mert ez a cikk a jövőből jött. Az egyik társszerző persze lehet ez a Dreissigvierzig. Nem tudom, a referenciákat sajnos nem kaptam meg.

ÁrPi 2011.09.06. 20:09:01

Mondd Holger, mi is a "hoax" szó definiciója? ( a köb-ükonokádat kérdezem :-)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2011.09.06. 21:09:21

@ÁrPi: Dédunoka. A szövegből úgy tűnik, ugyanabban az értelemben használja a szót, mint mi. Ezek szerint Kertész Ákos, majd az őt megvédő Bartus László jól átejtették a közvéleményt. Nem is lehet másképp, mert épeszű ember komolyan soha nem ír olyat, mint ők.

ÁrPi 2011.09.06. 22:02:09

@Holger Hartland: K.Á. azt nyilatkozta az MTI-nek: Amit írt, azt az Amerikai Népszavának írta, s azt itthon nem kérhetik rajta számon. Érted Holger, Milyen hoax már ez? :-D Persze a nagy Összeomlás után sok és ez is elpusztult a köb-dédunokád kutatási lehetőségei számára :)

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2011.09.06. 22:31:41

@ÁrPi: Nyilván ez is a hoax része. Kertész az arrogáns balliberális faszfej figuráját ezzel még gyávára is veszi. Mesteri alakítás! A cikk szerint a blogom egészben megmarad, vagyis a dédunokám meg fogja találni ezt a posztot, hogy visszaküldhesse nekem az időben.

ÁrPi 2011.09.06. 23:15:11

@Holger Hartland: Ej dehát már az úgy fogalmilag nem hoaxság. Egy invariánsra vagy az integráns H.hipotézis kiegészítésére van szükség. Esetleg töredékesen maradt majd fenn K.Á. az utókornak.A töredékes ásatási leletekből hoaxként azonosítja a köbüköcsi. hu.wikipedia.org/wiki/Hoax " A cikk szerint a blogom egészben megmarad, vagyis a dédunokám meg fogja találni ezt a posztot, hogy visszaküldhesse nekem az időben. " Nyilván, és a kommentsorát is amelyet íme most alkotok.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2011.09.07. 00:24:48

@ÁrPi: Attól még hoax marad, hogy rátesz még egy lapáttal. A kommentsor vagy nem fog fennmaradni, vagy nem tesz hozzá semmi olyat a poszthoz, amiért meg kellene változtatni, különben a dédunoka megváltoztatná, és az új verziót küldené vissza.

ÁrPi 2011.09.07. 08:09:06

@Holger Hartland: Nem, fontos kritériumai szerint nem az, egyébként a kommentsorrral ha: Ha megtörténne az, úgy olyan formában látnánk; ha nem történne meg ,úgy jelenlegi formájában látnánk; Jövő nem jön ha készen van. K.Á. is alakítgatja, formálgatja, "szerencsétlenkedik". Remélem legalább anyira alaprengetőek a gondolataim mint például egy nyomorult asztalka füzetecskével. : Ha elkapnálak és megölnélek (remélem nem idegenkedsz a néha egy-egy meglepő és rémisztő vagy fenyegetésnek ható Koántól) akkor ez a blogbejegyzés nem tűnne el, engem mint elkövetőt jó eséllyel lenyomoznának, vagy éppen feladnám magam a (*) publicitás sajátos formája kedvéért. A blogbejegyzésed kinyomtatott példányát mutogatnám terjeszteném, minden nyomtatott és elektronikus sajtóterméknek reposztolnám satöbbi-satöbbi. Figyelembe venném azt is hogy meglévő leszármazottaidra gondolnom kell. Szerinted amit ilyenmódon elkövetnék az Időtörés lenne, s én időterrorista? Például: Jönne ellenem egy idő-rendőr-autó? :-) * : Az időparadoxon kutatások alkalmazott-tudományos dokumentálásának morbid pionirjaként. Utóirat:) Remélem legalább anyira alaprengetőek a gondolataim mint például egy nyomorult asztalka füzetecskével.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2011.09.07. 10:06:17

@ÁrPi: Kertész és Bartus jól átejtettek mindenkit (csakis így lehet, különben azt kellene mondanom, hogy Kertész takarodjon Magyarországról), vagyis hoax. De fölösleges a definíció finomságain vitatkozni, a 22. századra változhat annyit a szó jelentése, hogy beleférjen. Az időbűnöző tervedben túl sok a buktató. Először is ki kellene derítened, hogy ki vagyok. Persze megkérdezhetnéd jótündért, aki szakértő az ilyesmiben, de ha látta a kommentedet és tudja, hogy mire kell neked az IRL-em, akkor nem biztos, hogy odaadja. Valamiféle morális gátlásai azért neki is vannak. :) Aztán meg is kell tudnod ölni, ami nem biztos, hogy olyan könnyű. Meg persze valóban, a leszármazottaimra is gondolnod kell. Készen állsz, hogy megölj egy csecsemőt? Vagy vársz 17-18 évet, amíg felnő? De ha közben addig téged megöl egy ellen-időbűnöző, aki szerint nem szabad beavatkozni az idő menetébe? Őrá persze leshet egy ellen-ellen-időbűnöző, és így tovább, amíg az emberiség két frakcióra szakad (időmegváltoztatók vs időmegőrzők), és globális polgárháborúra kerül sor. (Hűha, lehet, hogy ez lesz az Összeomlás? :)) Azt sem tudhatod, hogy közben nem ejtettem-e teherbe valakit, aki a halálom után még egy utódot szül nekem. De nem volna elég a feleségemet megölnöd, mert félre is léphettem. Én persze mondhatom, hogy nem tettem ilyet, mert rendes családapa vagyok, de hazudhatok is. Vagy akár direkt mondhatom, hogy félreléptem, hogy ezzel más nőre tereljem a figyelmed és védjem a feleségemet, és ez is lehet hazugság. Azt sem tudhatod, hogy ha az újságoknak elküldöd a blogomat kinyomtatva, nem akad-e olyan nő, aki a még friss holttestemből nyert spermával teherbe ejteti magát, hogy megvédje a jövőt. Vagy egyszerűen mert híres akar lenni. Vagy egyszerűen mert csak. Vagy hogy nem klónoznak-e nekem utódokat - a következő évtizedekben sokat fejlődhet a tudomány. És még számtalan lehetőség van. További sorolásuk helyett inkább ajánlom, hogy nézd meg az "Időbűnök" című spanyol filmet: www.imdb.com/title/tt0480669/ A régi emberek, akik még nem fostak ennyi szót, mint mi, csak annyit mondtak erre: "Isten útjai kifürkészhetetlenek."

ÁrPi 2011.09.07. 11:10:46

@Holger Hartland: Nehéz ügy. :) "a 22. századra változhat annyit a szó jelentése, hogy beleférjen." ..és hát bizony vannak dolgok amikkel eltántorodok az időbűnözéstől, hogy ne hagyjalak az utókorra! :) Viszlát! :-)

tölgy · http://konzervativok.blogspot.com 2011.09.07. 13:34:10

Hát Holger jr. ez sajnos közölhetetlen szöveg. Egyrészt az amerikai idézéses paródia szakállas, csak a nyeretlen kétévesek örülnek az új kapunak. Másrészt, ilyen idézési mód esetén kötelező a végén a hivatkozott irodalom jegyzéke. Végül, fontos állításai esetében kívánatos lenne az oldalszámokat is megadni. A második és harmadik pont után elküldjük 2 szakmai referensnek, de javaslom őket is idézni - mivel szűk a szakma, sejthető kik lesznek azok -, nekik is kell az idézettségszám, és megértőbbek a dolgozattal, ha látják magukat benne.

Holger Hartland · http://hartland.blog.hu 2011.09.07. 14:02:01

@tölgy: Ezen a néven 9 hónapos nick vagyok, akkor én örülhetek. Maga persze már 2 és fél éves is elmúlt. Valóban hiányzik az irodalomjegyzék, ahogy a függelékek is, de mint írtam, így kaptam a szöveget - egyébként biztos megvan. Az utolsó tanácsában persze van igazság, ez apáról fiúra szálló intelem lesz, gondoskodom róla.


szempontpuska · http://orulunkvincent.blog.hu/ 2011.09.08. 11:53:44

Na most van az, hogy betettem a blogot a kedvencekbe...


Pásztörperc 2011.09.10. 06:45:28

@szempontpuska: Ó, én már egy hete...

ÁrPi 2011.09.15. 21:18:26

De ő most! és talán kifejezetten ez a poszt és kommentjei billentette át nála a kedvencekbe-rakás kérdését!
Címkék: politika paródia fidesz magyarország

Címkék: , ,