*István király előtt nem volt Magyarország? *

Ennyit a jelen miniszterelnöki beszédekben hangoztatott "magyar

önbecsülés fontosságáról" és az ezzel szembeni valós gyakorlati

kultúrpolitikánk álszentségéről.

>  *István király előtt nem volt Magyarország? *

>

>  Az Európai Parlament Információs Hivatala kiadott egy "Európa ma és

>  holnap" című nagyalakú, igényes kivitelű brosúrát. A füzet -- több

>  nyelven -- 28 mai és jövendő EU-tag ország önbemutatkozását tartalmazza.

>

>  Összeismertetésük tökéletesen helyénvaló törekvés: a huszonnyolcak

>  között vannak alapító tagok és idén csatlakozók, sőt három reménybéli

>  várakozó is; akad régi gyarmattartó birodalom és vadonatúj független

>  ország; nyugati keresztény, ortodox és iszlám állam is. Más-más

>  indulás, más-más gazdasági és kulturális helyzet -- és a befogadásra

>  várókról bizony nem sokat tud a Művelt Nyugat...

>

>  Az egyes országok maguk állították össze a szöveg- és képanyagot, az

>  előszóban a kiadó a szövegek tartalmáért nem is vállal felelősséget.

>  Így nyilvánvaló, hogy a még nem tag országok bátran festhettek

>  magukról rokonszenves képet saját jól felfogott érdekükben: az európai

>  közvélemény megnyerése céljából. Az ország-fejezetek egy rövid,

>  "amerikai típusú" önéletrajzból, és egy valamivel hosszabb, "kifejtő"

>  részből állnak.

>  Ez utóbbiban nemzeti sajátságok, érdekességek szerepelnek.

>

>  A 28 ország bemutatkozása három minőségi kategóriába sorolható. A

>  többség reális történelmi és kulturális tényanyaggal szolgál. Néhány,

>  az "Európai Unióba igyekvő" ország nemzeti legendáit is a képbe

>  illeszti, a számukra kínos adatokat, folyamatokat vagy elhallgatja,

>  vagy eufémizmusokba burkolja. (Törökország, Szlovákia, Románia

>  sorolható ebbe a kategóriába.). A harmadik -- és egyben döbbenetes --

>  felfogás a magyar.

>

>  Lássuk először az önéletrajzunkat! Az 1990-ig terjedő időszak 14

>  pontját szóról szóra leírom, csak utána fogom elemezni. Megjegyzem,

>  hogy a románoknak erre az időszakra 34(!) megemlítendő történelmi

>  eseményük akad!

>

>  *Fontos dátumok Magyarország történelmében: *

>

>  1000 - a magyar állam megalapítása az ország első királya, István alatt.

>  1308--1437 - A központi hatalom megerősítése.

>  1541 - a törökök beveszik Budát. Az ország 3 részre szakad: a

>  Habsburgok elfoglalják (bekebelezik) a nyugati részt, Magyarország

>  középső része a törökök közvetlen ellenőrzése alá kerül, mialatt a

>  Tiszától keletre levő részen az Erdélyi Fejedelemség jön létre.

>  1711--1848 Osztrák uralom.

>  1867 - a körülbelül fél évszázadig tartó Osztrák--Magyar Monarchia

>  létrehozása.

>  1914 - Magyarország részt vesz az első világháborúban a német

>  birodalom oldalán. A Magyar Köztársaság megalapítása november 16-án.

>  1938 - szövetség NÁCI NÉMETORSZÁGGAL.

>  1941 - hadüzenet a Szovjetuniónak.

>  1944 - az ország elfoglalása a német csapatok által. Számtalan magyar

>  zsidót deportálnak. Hadüzenet Németországnak decemberben.

>  1945 - a Vörös Hadsereg elfoglalja Budapestet és elűzi a németeket.

>  1949 - a Magyar Népköztársaság alkotmányának elfogadása.

>  1956 - népfelkelés, a szovjetek erőszakosan leverik, az akkori

>  államfőt, Nagyot halálra ítélik.

>  1989 - Magyarország ismét demokratikus ország lesz. A szovjet csapatok

>  elhagyják az országot.

>  1990 - az első szabad választások.

>

>  *Az összeállítás első, futó áttekintésre is hiányosnak tűnik. *

>

>  Nézzük csak alaposabban! Feltűnő, hogy 1000 előtt nem volt magyar

>  történelem, sőt a Kárpát-medencében sem történt semmi! Hiszen Szent

>  István (és nem István) csupán a keresztény államot alapította meg, az

>  első Árpádok ugyan mit is csináltak 895-től? A többi 27 ország

>  természetesen élt a lehetőséggel. Lássuk először a fentebb említett

>  "első kategóriát", a tényszerű adatközlőket.

>  Például Spanyolország a római kor után helyet szorított a vandál és a

>  nyugati gót államnak, majd a mórokénak is; Belgium Caesar galliai

>  hódítását, majd a frank birodalmat is felvette történelmi életrajzába.

>

>  A második csoportba soroltak alaposan megragadják a rokonszenv-szerzés

>  lehetőségét: ősi európai kultúrnemzetként mutatkoznak be. Törökország

>  Kr. u. 196-tal, Septimius Severussal kezdi a történetét, majd Nagy

>  Konstantin, illetve a bizánci császárság következik.

>

>  Szlovákia az amúgy egzakt módon soha nem azonosított Nagy-Morva

>  Birodalommal kezd, majd "Bratislava" első nyomaként említi Árpád

>  utolsó csatájának (szintén nem azonosított) helyszínét. Románia tovább

>  megy. Idézem: "Kr. e. VI. sz. - a románok őseinek, a dákoknak első

>  említése Homérosz és a nagy antik mesélők által." (Finom elszólás:

>  mesélők...) Kr. e. I. sz. - a rómaiak elfoglalják Dacia területét. A

>  romanizálási folyamat kezdete." Apró probléma: mindez Kr. u. 106-ban,

>  tehát csaknem 3 évszázaddal később történik... És így tovább.

>

>  Mi magyarok miért nem említettük a honfoglalást? Vagy urambocsá: a

>  kettős honfoglalást? A szlovákok használják fel a 907-es

>  braslauespurchi (pozsonyi? bánhidai? ennsburgi?) győztes csatánkat

>  önigazolásként? Miért nem említjük meg a frank oklevelekben több

>  százszor előforduló "Hungarus" nevet? Vagy akár az izlandi sagák

>  Tyrkerét? A Kr. e. VI. századból a "jürkákat" bemutató Hérodotoszt?

>  527-ből Muagerisz hún királyt említő bizánci krónikát? Gardizit, ibn

>  Rusztát, Dzsajhánit, Bölcs Leót, Bíborbanszületett Konstantint, vagy

>  889-ből Regino prümi apátot, akik a türkökkel, szkítákkal azonosítanak

>  így vagy úgy? A tordosi és tatárlaki rovásírás-leleteket sokszorta

>  több joggal hozhattuk volna fel, mint a törökök emlegetik

>  civilizációjuk őseiként az asszírokat, hettitákat!

>

>  *Iszonyú kártékony ez a torzító elhallgatás! *

>

>  Lám, a románok tudomást sem vesznek arról, hogy Constantin Daicoviciu,

>  a dákoromán folytonosság ("kontinuitás") elméletének atyja 1973-ban,

>  halála előtt maga fedte fel (a Történeti Intézet, a Történeti Múzeum

>  munkatársainak, és egyetemi kollégáinak, diákjainak) kutatásai hazug

>  voltát. Tételesen sorolta fel saját történelemhamisításait! Így: a

>  Nestor-krónika nem "oláh"-okat, hanem "frank"-okat ír. Anonymus "Eac

>  pastores Romanorum" kitétele sem daciai oláhokra, hanem dunántúli,

>  frank fennhatóság alatt élt romanizált pannonokra vonatkozik. Az

>  ősrománnak titulált "Dridu-műveltség" bulgáriai -- az egykor a

>  Kárpát-medence déli harmadát birtokló bulgárok hozták fel hazájukból

>  az itt megtalált elemeit... A többit nem sorolom.

>

>  Mi pedig saját történelmünk elhallgatásával igazoljuk a már dogmává

>  merevült történelmi hazugságokat...

>

>  *No, haladjunk tovább szépen, ... *

>

>  Úgy tűnik, hogy az Árpád-kor nem létezett! Nem volt a korszakalkotó

>  politika- és jogtörténeti dokumentum, az Aranybulla, nem volt

>  tatárjárás, nem volt Szent István, Szent Imre, Szent László, Szent

>  Margit, Szent Kinga, Szent Erzsébet...

>

>  Sorstársaink közül a csehek milyen büszkén emlegetik a Przemysl-, a

>  lengyelek a Piast-házat!

>  Újabb űr: nem találom 1456-ot! Az egész keresztény világban

>  harangoznak a nándorfehérvári diadallal végződő keresztes hadjárat

>  emlékére -- mi meg sem említjük. Óvatosan fogalmaztam. III. Callixtus

>  az 1456. június 29-i "Bulla orationum"-ban III. Mohamed áprilisi

>  hadrakelése hírére, a török megállításáért való imára buzdító

>  harangozást rendelt el -- de hát a törököt bizony Nándorfehérvárnál

>  állította meg , és nem ez az ima, hanem Hunyadi és Kapisztrán. A

>  törökellenes keresztény összefogás ugyan jellemző módon hézagos volt

>  -- az ígért 80.000 fős sereg helyett néhány regensburgi diák, párszáz

>  lengyel és horvát fogott fegyvert mindössze -- de nagyon szép "európai

>  gondolat". Élnünk kellett volna vele!

>

>  *Szemezgessünk tovább! *

>

>  Mátyás humanista birodalma (az egyetlen reneszánsz birodalom)

>  említésre sem méltó? Hol marad sok évszázados, a magyarságot őrlő

>  "keresztyénség pajzsa" küzdelmünk? Lám, a török önéletrajzból hiányzik

>  ez a néhány évszázad -- ők tudják, miért szégyellik -- mi miért nem

>  vagyunk rá büszkék? Mohács viszont elég jelentős csata lehetett --

>  hisz a szlovákok (sic! a szlovákok! Ismétlem: a szlovákok!) felhozzák

>  saját történelmi eseménysorukban! Mi nem...

>

>  A Habsburgok dehogy "foglalják el" a nyugati részt: Kettős

>  királyválasztás történik, s a két királyi ház megosztozik a török

>  által kettészelt országon. Az Erdélyi Fejedelemség voltaképpen a

>  magyar állam menedékhelye lesz, fejedelmei közül tán egyedül Székely

>  Mózes tekinthető törzsökös, kizárólagos erdélyinek!

>

>  Nem találom a vallásszabadságot világelsőként deklaráló tordai

>  országgyűlést sem! (1568). Ennek a feltűnően "eurokonform", korát

>  messze megelőző intézkedésnek a mellőzése egyenesen megdöbbentő!

>  Természetes módon tolakodik elő egy lehetőség. A kereszténység

>  felvétele, az Árpád-házi szentek, a nándorfehérvári harangozás, a

>  tordai országgyűlés együttes elhallgatása egy "kereszténység utáni

>  Európának" tett ostoba gesztus volna? Ostoba, mert a katolicizmus, a

>  reformáció -- a szlovákoknál a huszitizmus -- minden ország

>  önjellemzésében megtalálható!

>  Igen, MINDEN országéban: a muzulmán Törökország büszkén emlegeti Szűz

>  Máriát, Szent Pált, a myrai Szent Miklóst!

>

>  Szégyen...

>  Egyetlen árva sort sem érdemelt meg tőlünk a török kiűzetése (1686 -

>  Buda, 1697 - Zenta). Mint ahogy Thököly és II. Rákóczi Ferenc sem!

>  Hiányzik a magyar reformkor. Úgy, ahogy van. Mindenestül.

>  1848/49-es forradalmunkról sincs egy árva szó se. Nem baj, a románok

>  felhozzák biz, mint saját forradalmukat! Az osztrákok is -- bár ők

>  meghagyták nekünk...

>  Ezután egy szépen felépített, épületes baromság következik.

>

>  *Figyeljünk: *

>

>  Magyarország (és nem az Osztrák--Magyar Monarchia!) vesz részt az I.

>  világháborúban. Az 1918-as forradalmat nagyvonalúan 1914 novemberére

>  téve (ezt az ostobaságot a "kifejtő" rész megismétli, megerősíti!) ez

>  annyit jelent, hogy az önálló, köztársasági Magyarország egyedül

>  harcolt Németország oldalán, s Trianont ezért kapta büntetésül. A

>  kifejtő részben még toldunk ide egy ostobaságot: állítólag 1/3-nyi (és

>  nem 2/3) területünket vesztettük el...

>

>  Ha ez az "építmény" (történelemhamisító tákolmány) nem tudatosította

>  volna a jámbor európaiban, hogy micsoda rettenetes erőszakos, mi több:

>  bűnös nép maradtunk még a XX. században is, akkor jöhet a döntő érv:

>  "1938 -- Szövetség a Náci Németországgal"

>  A második világháborúban a környékünkön mindenki a "rossz oldalon"

>  vett részt. Ennek elmismásolását zseniális találékonysággal oldották

>  meg a magukra valamennyit is adó szomszédjaink:

>

>  Ausztria: 1938 március: "Anschluss -- és kész. Nyilván kimaradtak a

>  háborúból, mert utána csupán a köztársaság 1945-ös kikiáltását említik

>  meg.

>  Szlovákia: 1939- 45 "rövid függetlenség a Náci Németország uralma

>  alatt." Mesteri, szépségdíjas, zseniális meghatározás! Függetlenség

>  egy uralom alatt, amely ráadásul nácinémet elnyomást sejtet -- ez

>  bizony elhatárolódás, sőt nyilván szenvedés is -- nem pedig rosszízű

>  "szövetség", mint a mienk...

>  Románia: 1940. nov. 23. "Románia csatlakozik a hármas szövetséghez."

>  Ez is elegáns: a hármas szövetséget említi. Ilyen volt, valóban:

>  csakhogy az létrejött 1882-ben, résztvevői az Osztrák--Magyar

>  Monarchia, Németország és Olaszország. Szétbomlott az I. világháború

>  során...(!!!)

>

>  De ez a "tévedés" elegánsan kikerüli a II. világháborús részvétel

>  kellemetlen emlegetését... Persze az Antikomintern Paktumnak is három

>  tagja volt eredetileg, - ugyan mit is kötözködöm? Persze nem említ

>  néhány apró, echte román találmányt ez időkből: a meghalató-vonatokat,

>  a zsidók jég alá lövetését vagy akár a favágó tőkén lefejezett

>  szárazajtaiakat, a megtizedelt Köröstárkányt ......

>  Mi pedig "1938-ban szövetséget kötöttünk a Náci Németországgal".

>

>  Nos, 1938-ban kötöttünk egy adóügyi pótegyezményt a németekkel

>  (december 10.). Ezt Ausztria német megszállásának pénzügytechnikai

>  következményei tették szükségessé.

>  Merüljünk el most egy kicsit ebbe a gyanús 38-as évbe! Az Anschluss

>  nemcsak adóügyi pótegyezményt hozott ajándékba, hanem páni félelmet

>  is. Politikusaink nem rokonszenveztek a nácikkal -- emlékeztetőül két

>  esetet hoznék fel. Az első németországi látogatásáról hazatérő Horthy

>  így jellemezte Hitleréket: "Túl sok bennük a vörös!". Teleki pedig

>  nemegyszer jelentette ki, hogy "a német vereség a mi vereségünk is

>  lesz, de a német győzelem a mi pusztulásunk"!

>

>  Ez az év nem a németbarátság éve. Horthy és Kánya Kálmán már

>  februárban egy németellenes "horizontális tengely"-ről tárgyal

>  Varsóban. A történeti hűség kedvéért:

>  olasz--lengyel--jugoszláv--magyar lett volna ez a tengely. (Hiányzik a

>  történelem tankönyveinkből...) A németek persze ellenzik a

>  lengyel--magyar együttműködést, visszacsatolási törekvéseink épp közös

>  magyar--lengyel határt eredményeznének!

>  Augusztusban két -- németellenes élű -- magyar siker: a bledi

>  konferencia a Kisantanttal (jelentős enyhülést hozott), illetve a

>  titkos lengyel--magyar gentlemen's agreement a szoros

>  együttműködésünkről. November -- az első bécsi döntés -- voltaképpen

>  Németország engedett!

>

>  Aztán decemberben Ciano jön Pestre, melegen ajánlja az Antikomintern

>  Paktumba való belépésünket. A tengely kontra horizontális tengely

>  kérdés eldőlt...

>

>  1939-ben pedig beléptünk az Antikomintern Paktumba. És ugyanebben az

>  évben megvalósul a magyar--lengyel határ -- szeptemberben nem is

>  engedtük át a német csapatokat Lengyelország hátába, -- ez közismert

>  -- és a németekhez lelkesen csatlakozó(!) szlovák csapatokat sem -- ez

>  kevésbé közismert.

>  A szlovák változat persze érthetően elhallgatja, hogy a lengyeleket

>  hadüzenet nélkül, náci módon megtámadták -- mi pedig:

>  "1941 - Hadüzenet a Szovjetúniónak."

>

>  Hogyan is volt? Üzentünk mi hadat? A kassai, rahói, körösmezői stb.

>  bombázások után megállapítottuk: ez bizony hadiállapot. Ennyi. Ennek a

>  kérdésnek hatalmas irodalma van, elégedjünk meg annyival, hogy a

>  nemzetközi jog élesen megkülönbözteti a hadüzenetet és a hadiállapot

>  tudomásul vételét.

>

>  Románia mindenféle indok nélkül, minket jócskán megelőzve már1941.

>  június 22-én hadat üzent a Szovjetuniónak -- írják a román

>  bemutatkozók? NEM.

>  Más kérdés, hogy az akkoriban szintén EU-várományos Bulgária sosem

>  üzent hadat a dicső Szovjetuniónak, mégis ugyanazt kapta jutalmul,

>  mint mi büntetésül!

>  Amúgy a hadüzenettel szovjet barátaink nálunk sokkal rosszabbul

>  állnak. Elfelejtkeztek erről a jogintézményről Finnország, a Balti

>  államok, Lengyelország, de még Bulgária esetében is. Öt országot

>  tiportak le 1941-ig, hadüzenet nélkül -- ez nyilván eszébe juthatott a

>  kassai bombázás után minden magyarnak...

>

>  "1944. - Számtalan magyar zsidót deportálnak"

>  Helyes állítás, igaz. Helyesen köti össze az életrajz a német

>  megszállással.

>

>  *Csupán egyetlen bajom van: *a zsidóüldözés egy szóval sem szerepel

>  sem a román, sem a szlovák, sem az osztrák, de még a német (ismétlem:

>  a német, még egyszer: a német) anyagban sem!

>

>  Próbálom kikövetkeztetni a holokauszt (soá) kérdésében írásokból és

>  filmekből igazán járatossá vált átlag EU-s olvasó gondolatmenetét: --

>  Végülis lehet, hogy ezek a minden aljasságra elszánt a magyarok

>  működtették Auschwitzot?

>

>  Rendben van, mi gerincesen vállaltuk. De az 1944 nyári csendőrpuccsot

>  (és ezzel magyarországi zsidók teljes kiirtását) megakadályozó

>  Koszorús ezredesnek vagy urambocsá: magának Horthynak köszönhető, hogy

>  egyáltalán maradt zsidóság Közép-Európában! Így teljes az igazság s a

>  részigazság egyoldalú közlése súlyosabb bűn a legaljasabb rágalomnál...

>

>  1956. Eufemisztikusan, "reformkommunista módra" népfölkelés.

>

>  De nekünk magyaroknak forradalom és szabadságharc. Egy "csillagóra",

>  amely megvilágosította a félrevezetett Európát, amely előkészítette a

>  kommunista rendszerek bukását és amely rövid időre visszaadta

>  nemzetünk (tudatosan tönkretett) önbecsülését és megbecsülését. "Nagy"

>  (minimálisan elvárható illendőséggel és európai módon: Nagy Imre )

>  pedig nem államfő volt, hanem miniszterelnök. A "kifejtő" részben,

>  önmagának is ellentmondva már helyesen írja a szerző.

>

>  Az 1990. utáni életrajzból a terjedelemre tekintettel csupán egy

>  érdekességet villantok fel.

>  1991. jún. 19. " az utolsó szovjet katonák elvonulása."

>

>  Nos, pillantsunk csak egy kicsit feljebb! A 13. életrajzi dátumnál ez

>  szerepel: "1989 -- a szovjet csapatok elhagyják az országot." Erre már

>  nincs mit mondani...

>

>  E befejező életrajz-részből tán még hiányolhatnánk, hogy olyan, az

>  Európai Unió koncepciójába szorosan illő esemény, mint a vasfüggöny

>  lebontása (elsőként!), nem szerepel. Nyilván nem véletlen az eset:

>  ugyanígy hiányzik a kötet bevezető, kedvcsináló dekoratív képes

>  bevezetőjéből is, ezt pedig Brüsszelben, az EU Információs Hivatalában

>  írták...

>  Most pedig "záró fejezetként" -- lássunk néhány gyöngyszemet az

>  általam "kifejtő"-nek nevezett részből.

>

>  "Magyarország lakossága Európa legszínesebben kevert népeihez

>  tartozik. 10 millió lakója között számos nemzetiséget találunk: német

>  nyelvűeket, szlovákokat, románokat, délszlávokat (bosnyákokat,

>  horvátokat, szerbeket, szlovénokat és szorbokat). A szintik és romák,

>  akik a népességnek nem jelentéktelen részét alkotják (500.000),

>  nemrégiben etnikai kisebbségként lettek elismerve."

>

>  *No, kezdjük! *

>

>  Magyarország "sokszínű, kevert népességű", soknemzetiségű.

>

>  Érdekes: ezt a kitételt nem alkalmazza önmagára a valóban fele-fele

>  arányban "többnemzetiségű" Belgium, Litvánia, Észtország, Lettország.

>  Csak mi, ahol egyelőre még a magyar etnikum a meghatározó. Bár fogyunk

>  "az egyszerű újságolvasó is ki tudná számítani a határon túli

>  népszámlálások és különböző hazai források alapján, hogy 1985-től máig

>  a Kárpát-medence őshonos magyarsága több mint 2 millióval (!!!)

>  fogyott. Nem ez a témánk, de utána lehet nézni, az "önbemutatkozás"

>  írója vélhetőleg nagyon is ismeri ezeket az adatokat.

>

>  Van itt más baj is -- rosszabbak, mint az egyszerű ostobaság.

>

>  Bosnyákok sosem éltek Magyarországon. A szorbok említése még

>  hajmeresztőbb. Tudálékosan a déli szlávokhoz sorolja a szerző őket.

>  Nos, a szorbok nyugati szlávok, Spreewaldban élnek, a buzgó

>  térképböngészők Lübbenau környékén találhatják meg őket. Népi

>  kultúráját büszkén művelő százezres népcsoport, megtekintésüket

>  ajánlom a szerzőnek, még a helyszín is politikailag korrekt: a néhai

>  kommunista NDK területe.

>

>  A nagy kérdőjel a félmilliós szinti (és roma) kisebbség. A szinti szó

>  nyomára többhetes lázas kutatás után jutottam. Ez a kifejezés egyike

>  azoknak, amellyel Európában a cigányságot megnevezik: cigány, manus,

>  szinti, zingari, roma -- és egy kivételesen nevetséges finomkodás:

>  "utazó népesség" travellers, illetve gens du voyage. Vagyis a szerző a

>  sznob (és műveletlen) "campingtábor"-típusú szamárságot követi el.

>  Voltaképpen azt volt képes leírni, hogy nálunk nemcsak romák, hanem

>  még romák is élnek. Szerintem a félmilliónál többen.

>

>  És tisztelettel megjegyzem: tán ide lehetett volna írni, hogy ezidáig

>  egyedül Magyarországon ismerik el etnikai kisebbségként a romákat --

>  Óh, bocsánat! A romákat és a romákat...

>

>  "Magyarországot több alkalommal elfoglalták, különösképpen a törökök a

>  XVI. században és az osztrákok a XVIII.--XIX. században, és

>  függetlenségét csak 1914-ben nyerte el. Az I. világháborúban a Német

>  Birodalom szövetségeseként vett részt. A trianoni szerződéssel

>  államának területe 1/3-ával lett redukálva."

>  Jó, valóban vitatható, hogy a kiegyezés függetlenséget hozott-e.

>

>  Jómagam függetlennek tekintem azt az országot, amely világelső volt

>  vasútközlekedésében (Baross Gábor előterjesztését fogadta el épp ezért

>  az 1892-es genfi vasútügyi konvenció!), gabonafeldolgozó-iparában (2.

>  helyezett: USA), a maga korában (szintén) világelső oktatási- és

>  nemzetiségi törvényeket alkotott és érvényesített, önállóan vett részt

>  nemcsak az olimpiákon, hanem magának az olimpiai mozgalomnak a

>  megteremtésében is.

>

>  Nem sorolom. A többi ostobaságról pedig már fentebb írtam.

>

>  "A híres gulyásnál lényegében egy mindennapi ételről, egy levesről van

>  szó, amely a magyarok által pörköltnek nevezett húsragunak felel meg."

>

>  Ezt a zagyvalékot -- tréfaként -- Jókai már kitalálta egyszer: -- "Úgy

>  elnézem ezt a kulacsot, azt hittem: kenyér, pedig hát sajt."

>

>  *Összegezve: *

>

>  Hivatalos szerveink jóváhagyásával bemutattak Európa (bennünket a

>  térképen meg sem találó) nyugati nemzeteinek, mint egy hol bűnös, hol

>  pedig szánalomra méltó, úgy általában pedig, mint egy semmirekellő

>  népet és országot. Fűszerezve a gonoszságot ostobasággal és

>  szolgalelkűséggel.

>

>  *Nyíltan magyarellenes, divatosan: rasszista förmedvény. *

>

>  Akik írták -- és akik külföldön hozzájutottak (15 euróért, bármely

>  könyvesboltban, vagy akár EU-s munkahelyükön, hivatásszerűen) és nem

>  emeltek szót: azok a magyarok esküdt ellenségei.

>

>  *Ez a legaljasabb hazaárulás minősített esete. *

>

>  Sárközy Csaba tanár, a MAG (Magyar Alkotók és Gondolkodók) tagja.

>  Akik ilyesmire képesek - mindenre képesek!

Címkék: