A szentszéki bank ismét magyarázkodásra kényszerül

112Vizsgálat,hatósági lefoglalások
Pénzmosással kapcsolatos ügy­ben kénytelen magyarázkodni a vatikáni bank. A pápai állam fel­háborodott, de az olasz hatóságo­kat ez nem zavarja: eljárást indí­tottak a bankelnök Ettore Gotti Tedeschi és a vezérigazgató Paolo Cipriani ellen. A kérdés: miért utalt át a vatikáni pénzintézet 26 millió dollárt a JPMorgan frank­furti és 4 milliót és Banca del Fucino olaszországi számlájára. Az összegeket lefoglalták.
Az Istituto per le Opere di Reli - gione, ahogyan a vatikáni ban­kot hivatalosan nevezik, egy ma­gánbank, amely a katolikus jóté­konysági számláktól a szerzetes­rendek pénzügyeiig az egyházi állam gazdasági ügyeinek fő központja. Ötmilliárd dolláros tő­kével rendelkezhet, csak egyhá­zi számlákat kezel. A Vatikán kö­zölte, teljes a bizalma a bank ve­zetésében. „A szükséges infor­mációk elérhetők a központi bank számára" - fogalmaznak.
Az 1942-ben alapított pénzin­tézet éppen offshore jellegét használja ki számos esetben. „Ez a világ legtitkosabb bankja - mondta a CNN-nek Jeffrey Ro­binson pénzmosás elleni szak­ember. - Senki sem tudja, való­jában mennyi pénzzel gazdálko­dik. Bevételeinek jelentős része ingatlan vagyonának jövedelmé­ből származik. Óriási földbirto­kai vannak." A bankot öt bíboros felügyeli. Közvetlenül a pápának tartoznak beszámolással. A bank neve 1980-ban fonódott össze teljesen az olasz korrupci­óval. Ekkor ment csődbe a Banco Ambrosiano, amelynek főrész­vényese volt. Az összeomlás mö­gött a maffiát1-15-2010_060_thumb és a szabadkőmű­ves szervezeteket sejtették.
A bank akkori elnöke, Paul Marcinkus érsek csak diplomá­ciai mentességének köszönhet­te, hogy megúszta a felelősségre vonást. A Vatikán tagadott min­den vádat, de végül kifizetett 250 millió dollárt a Banco Ambrosiano ügyfeleinek és hi­telezőinek. A Banco Ambrosiano elnöke rosszabbul végezte: holt­testét egy londoni hídon lógva találták meg.
Viharos banktörténet
1942 - Az alapító XII. Pius.
1968 - Felveszik tanácsadó­nak Michele Sindonát, aki korábban a Gambino család heroinbevételeinek tisztára mosásában működött közre.
1982 - Csődben a Banco Ambroslano, maffiapénzek tisztám mosása a vád. Fő­részvényes a vatikáni bank.
1999 - Holokauszttúlélők Amerikában perelnék a bankot náci rabolt javak tisztára mosásában. Ejtik a vádat: külföldi állam Amerikában nem perelhető.

Címkék: