Egy orvos érvelései a Biblia jelenlétében II. rész

A félelmetes leprajárvány több száz éven át milliók életét oltotta ki Európa szerte. E borzalmas betegség európai méreteit a Kolumbia Egyetem híres professzora, dr. George Rosa az alábbiak szerint ismerteti:
„A lepra szörnyű sok fájdalmat és bajt okozott, s rányomta bélyeget a középkor emberiségének min­dennapi életére is. Az egyéb betegségektől való féle­lem nem hasonlítható össze az elhatalmasodó lepra pusztító terrorjával. A XIV. században fellépő „fekete halál” és a XV. század végén elterjedt szifilisz oko­zott hasonló rémületet. A korai középkorban, vagyis a VI. és VII. században a szél sebességével terjedtek ezek a betegségek Európában és ez igen komoly szociális, valamint egészségügyi problémát jelentett. 140
Pieta   (Rab,Horvátország)                                                                                                                                              
Ez a ragály különösen a szegény sorsúak közül szedte ál­dozatait és hallatlan erőfeszítést követelt még a XIII. és a XIV. században is”.7 Az orvosok milyen eszközök igénybevételével igyekeztek fékezni ezt az emberiség zömét veszélyeztető ragályt? Egyesek komoly meggyő­ződéssel vallották, hogy „ezt a ragályt az erősen fűszerezett ételek, a bors, a fokhagyma és a megbete­gedett sertések húsának élvezete okozza”. Mások a kedvezőtlen csillagászati konstellációt teszik fele­lőssé a ragályok elterjedéséért ilyen felfogás mellett természetesen az óvintézkedéseik értelmetlenek vol­tak.beolvasás0072

   A Szent-Katalin kolostor csontkamrája
Az egyébként is sötét középkort egy másik csapás, az u.n. „fekete halál” még sötétebbé tette. E tömeg­gyilkos ragálynak a XIV. században — becslés alap­ján — hatvan millió ember esett áldozatul. Ez volt az embereket addig sújtó legnagyobb katasztrófa: a ra­gály gátlástalanul tört utat magának, s ezt pánik és zűrzavar követte. A halottakat gyors iramban dobálták az előre megásott óriási gödrökbe össze-vissza, ke­resztül-kasul. Oszlásnak induló, rothadó hullák hever­tek mindenfelé a házakban és az utcákon. Még a szü­lésznőket és az orvosokat is tömegsírokba dobálták. Az örökhagyókat és a végrehajtókat egyazon gödör­be hányták”.8
Végül mi fékezte meg a sötét középkor e mindent megemésztő ragályát?
G. Rosen ad erre választ:
Miután az orvosi tudomány csődöt mondott, az egyház vette kezébe az ügyek további intézését. Egy jól bevált receptet alkalmazott, mely az ótestamentumi időkben Íratott meg ... Az elvet és annak gyakor­lati konzekvenciáit Mózes III. könyvében találjuk me­gírva, mégpedig a lehető legpontosabb fogalmazás­ban: Ha a pap poklosságot fedezett fel / leprát/, azt az embert azonnal el kellett különíteni és kirekesztet­ték a közösségből. Az egyház korlátozó intézkedések nélkül hajtotta végre a biblia tanácsát és leküzdötte a beolvasás0003leprát...Higiénikus rendelkezései jelentették az első nagy lépést e betegség módszeres kiirtása felé”.9                        
                                                 A higiénével kapcsolatos rendelkezéseket Mózes III. könyve tartalmazza:
„És amíg a folt látható, tekintsék tisztátalannak, lakjék egyedül, lakása legyen a táboron kívül”. A bib­lia úttörő rendelkezéseit sok történész elismeri, mert ezekkel új korszak kezdődött. Utasításai nagy segítsé­get jelentettek és jelentenek még ma is a betegségek eredményes leküzdéséhez.
„A Mózes III. könyvében közölt lepratörvényt példa­mutatónak tekinthetjük és úttörő jelentősége révén az egészségügyi törvényadás kódexei közé sorolható”.10
Michelangelo: Pieta Részlet (Vatikán, Szent-Péter katedrális)
beolvasás0015 Amikor felismerték a biblia karantén-előírásainak hatékonyságát, leküzdötték a leprát. A „fekete halál”ellen ugyanazokat a módszereket alkalmazták s így emberek millióit mentették meg a pusztulástól. Ha végig tehetetlenül szemlélték volna a járványok akadálytalan terjedését,  kipusztulhatott volna Európa népessége, vagy a renaissance kiváló személyiségei sohase látták volna meg a napvilágot, esetleg idő előtt elpusztultak volna.  Miután nemcsak megfogad­ták, hanem alkalmazták is az Izrael népe számára adott isteni parancsolatokat, ezzel döntően befolyá­soltak Európa történelmét. Az említett parancsolat így kezdődik: Ha hűségesen hallgatsz az ÚRnak, a te Istenednek szavára, ha figyelsz parancsaira és meg­őrződ minden rendelésit: egyet sem bocsátok rád azok közül a betegségek közül...”

Címkék: